Količina:

0


Znesek:

0,00

Nagradne igre

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Skladno s temi pravili organizator Logos Trend d.o.o., Brodišče 15, Trzin (v nadaljevanju organizator) prireja nagradno igro "HOKA giveaway" (v nadaljevanju nagradna igra). Nagradna igra traja od 29. 8. 2023 do vključno 1. 9. 2023. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke HOKA in promocija naših profilov na družabnih omrežjih (@logos_trend).

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri, ki poteka na Instagram strani @logos_trend, lahko sodelujejo polnoletne osebe. Mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Če so dobitniki nagrade mladoletniki, starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani.

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri sodelujejo vsi, ki imajo javni Instagram profil in všečkajo objavo, pod objavo napišejo komentar ter sledijo @logos_trend profilu.
S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja.
Vsak posameznik lahko sodeluje samo enkrat in samo z enim Instagram profilom.
Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, in ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oziroma kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni skladen z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

4. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD
Nagrada: Izžrebanec/izžrebanka bo prejel dva para obutve Hoka Clifton Youth v željeni barvi (CSLC ali VOIM).
Organizator bo med vsemi sodelujočimi objavami na Instagramu, ki ustrezajo navodilom, izžrebal enega, skupnega nagrajenca. Ime nagrajenca bo objavljeno na Instagram strani @logos_trend v komentarju pod objavo #HOKAgiveaway, dne 1. 9. 2023. Prav tako bo nagrajen_ec/ka obveščen_a v zasebnem sporočilu na Instagram profilu.

Nagrajenec mora v roku 10 delovnih dni od razglasitve rezultatov na zasebno sporočilo na Instagramu @logos_trend poslati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov, poštno številko in kraj pošte ter davčno številko. Če nagrajenec tega po pozivu organizatorja ne stori, ni upravičen do nagrade. Nagrajenec mora vse podatke posredovati skladno z navodili organizatorja. Če posamezni nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se razume, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Če nagrajenec ne bo poslal pravilne davčne številke, medtem pa mu bo nagrada že poslana, bo moral akontacijo dohodnine poravnati sam. 

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec. Organizator ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oziroma je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
Nagrade niso zamenljive za denarno protivrednost ali za druge izdelke.

5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov skladno z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), z vsebino določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami; ZVOP-1), ter vsemi internimi akti obdelovalca, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Politika zasebnosti je na voljo na spletni strani organizatorja na povezavi www.logos-trend.si/.... Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja o nagradni igri. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prejšnji povedi, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za namene neposrednega trženja..

6. KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram strani logos_trend.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje Instagram strani logos_trend ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge,
- vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
- vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.
Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre.
Pravila nagradne igre so dostopna na www.logos-trend.si/....

Za dodatne informacije lahko pišete na zasebno sporočilo na Facebook ali Instagram @logos_trend

Trzin, 29. 8. 2023